divendres, 21 de gener de 2011

LA NOVA ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENT D´ENSENYAMENT CANVI DE NOM: TORNEM A ENSENYAMENT

CANVI DE NOM DE LA CONSELLERIA : TORNEM A ENSENYAMENT .

Perquè  la paraula educació, que té  té un sentit molt ampli i  té per objectiu el desenvolupament integral i harmònic de la personalitat, ha de ser una responsabilitat compartida per tota la societat:  família- escola- mitjans de comunicació. Aquest canvi de nom de nom de la conselleria , com molt bé va explicar la mateixa Consellera al programa " el secret " de Catalunya ràdio,és un recordatori de que la tasca educativa no pot recaure  exclussivament en la institució escolar .

Els processos d´ensenyament-aprenentatge són responsabilitat única de l´escola  i a part d´impartir coneixements , matèries  i afavorir l´adquisició de les competències bàsiques , ha de contribuir a la formació integral dels infants. Hem de seguir basant-nos en el principi inclusiu que va justificar ara fa uns anys el canvi de nom d´Ensenyament a Educació,però el procés educatiu ha de començar a la família.Els models de conducta que els infants interioritzaran seran aquells que hagin vist en els seus referents més directes, i aquests referents han de ser sens dubte, els seus pares.
El govern es compromet  a dur a terme unes polítiques educatives eficients ,  a establir una bastida general que garanteixi la qualitat educativa i la reducció del fracàs escolar, però si no apliquem el principi de coresponsabilitat, no ens en sortirem.

Em vénen al cap els numerosos debats que he presenciat sobre l´exel.lència del sistema educatiu finlandès del qual hem transportat aspectes descontextualitzats que no han ajudat a res més que a confondre i a estressar als docents: que si el professorat qualificat , que si l´avaluació dels docents,que si l´equilibri entre la centralització i la descentralització,que si l´alt suport a les necessitats especials, que si més recursos per qui més els necessita...inspectors, directors, mestres i assessors. Tots ens hem vist amb cor de dir la nostra,  i vinga viatges cap a Helsinki a veure si trobem la fórmula  miraculosa!!...
Però hi ha un punt que per mi és molt important i encara no he sentit que ningú el prengui en consideració: les famílies finlandeses no pretenen que l´escola eduqui als seus fills, ells es consideren els principals responsables i entenen la institució escolar com un estament que l´estat posa a la seva disposició  per col.laborar en aquesta tasca. Penso que aquesta és una de les grans claus de l´èxit del sistema educatiu finlandès.
I si per començar a canviar la mentalitat de les famílies catalanes cal invertir uns dinerets en canviar els rètols del Departament,  doncs ho donarem per bo.
Carme Rider
LA NOVA ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENT D´ENSENYAMENT HA QUEDAT AIXí:
( passem de 6 direccions generals a 8 )
Departament d´Ensenyament
Secretaria General
* Direcció de Serveis
* Direcció General de Centres Públics
* Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats
* Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics
Secretaria de Polítiques Educatives
* Direcció General d’Educació Infantil i Primària
* Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat
* Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyament de Règim Especial
* Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa

Nova estructura del Departament d’Ensenyament

L’educació és una aposta de país. El futur de Catalunya s’està dibuixant a les aules de les escoles i dels instituts d’arreu del territori. Les mestres i els mestres, les professores i els professors i tot el personal de suport educatiu i tècnic ens hem de sentir cridats a exercir un mestratge ferm i generós al servei dels infants i joves del nostre país. Som conscients de la important missió que tenim encomanada.


El Govern de Catalunya, en un context de crisi econòmica i de restricció pressupostària de les despeses públiques, ha volgut simbolitzar en la nova estructura del Departament la prioritat que ocupa l’ensenyament en la tasca que el poble de Catalunya li ha encarregat. Un nou organigrama que ha de reflectir l’esperit de la Llei d’educació de Catalunya, on totes les escoles i tots els nivells educatius tenen el seu lloc propi, i que respon a criteris d’austeritat i d’eficiència de l’estructura administrativa.
La Secretaria General manté les seves funcions i la Direcció General de Serveis les amplia, tot incorporant noves atribucions. Es crea una Direcció General de Centres Públics, una Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics i una Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats. La Secretaria de Polítiques Educatives i la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyament de Règim Especial continuaran en el mateix marc d’actuació. Es crea una Direcció General d’Educació Infantil i Primària i una Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. Això ens permetrà un tractament específic i una qualificació més gran de cada realitat amb el propòsit últim de millorar l’eficiència de l’Administració a l’hora de gestionar el servei d’educació de Catalunya. Finalment, la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa representa la voluntat de conscienciar la ciutadania de la importància que té la implicació de pares i mares en l’educació de llurs filles i fills, tal com mostren els estudis de pedagogia comparada.
A partir d’aquesta realitat, cercarem la màxima racionalització dels processos administratius, de la interlocució social i de la presa de decisions. Estarem atents a reduir la burocràcia que envolta el món educatiu. El gest que la Presidència de la Generalitat ha fet vers l’ensenyament esdevé un imperatiu i ens impulsa a fer encara millor la nostra feina.
Irene Rigau i Oliver
Consellera d´Ensenyament

Està clar que  dins del marc de restriccions econòmiques ,aquests canvis responen a una reorientació dels recursos d´una manera reflexionada i madurada  amb l´objectiu de gestionar-los correctament . El nou govern té les prioritats clares i la nova organització té com a referent aquestes prioritats. La divisió de les diferents Direccions  generals haurà de garantir que cada etapa educativa  i tipus de centre tingui un tractament específic , evitar  que les mesures preses siguin uniformes per a tothom  i que cap d´aquests estaments quedi subordinat a un altre.
De la mateixa manena que les persones que vagin al capdavant de cada Direcció hauran de ser persones coneixedores de la realitat que els ocupa, hauran de tenir  també la suficient visió global i capacitat de coordinació que garanteixi la coherència del sistema, tant a nivell vertical ( entre etapes ) com a nivell horitzontal ( entre diferents tipus de centres).

La crida a la implicació de les famílies en l´educació dels seus fills/es a través de la Direcció general d´Atenció a la Família i a la Comunitat educativa em sembla un encert. Pretén transmetre un missatge bàsic  que ha de ser recuperat de manera urgent.

Confio que tots els canvis que es facin serveixin per donar  qualitat , coherència i estabilitat al sistema educatiu. Que les persones que ocupin els càrrecs siguin les més capacitades i que la ciutadania sigui conscient que els resultats no són immediats. Deixem fer i passat un temps, analitzem .
Carme Rider